< sekcia Ekonomika

Európa hľadá riešenia, ako stimulovať sociálne podnikanie

Foto: INTERREG/ÚKS

Sociálne inovácie a sociálne podnikanie naberajú v súčasnom ekonomickom a politickom prostredí na dôležitosti.

Bratislava 8. apríla (OTS) - Súčasne, verejné zdroje sú v mnohých krajinách obmedzené a sociálne podniky sa stretávajú s mnohými problémami pri hľadaní vhodných zdrojov financovania.

Sociálne podniky predstavujú nový spôsob podnikania a ako také majú potenciál zásadne zmeniť sociálno-ekonomické prostredie, keďže sa zaoberajú aktuálnymi výzvami, ktorým Európa čelí. Ide najmä o potrebu podporovať udržateľný a sociálne inkluzívny rast a vytváranie pracovných miest. Potenciál sociálnych podnikov stále nie je úplne využitý, najmä v podunajskej oblasti, ktorá zaostáva za globálnymi trendmi v oblasti sociálneho podnikania, ako aj investovania s pozitívnym spoločenským dopadom.

Odhaduje sa, že na sociálne podniky v podunajskej oblasti sa zameriavajú iba 2% investícií so spoločenským dopadom (s odhadovanou veľkosťou trhu v roku 2019 približne 450 miliárd EUR).

S cieľom preklenúť rozdiely v oblasti sociálneho podnikania v podunajskom regióne bol v roku 2018 spustený medzinárodný projekt Finance4SocialChange, realizovaný s finančnou podporou Dunajského nadnárodného programu 2014-2020. Trojročný projekt spája 14 projektových partnerov a šesť asociovaných inštitúcií z 12 krajín Európy. Jeho cieľom je zlepšiť politické nástroje a navrhnúť praktické riešenia v oblasti investovania so spoločenským dopadom. Jedným z partnerov tohto projektu je Únia klastrov Slovenska (ÚKS), ktorá sa danou problematikou zaoberá v spolupráci s projektovými partnermi i so slovenskými odborníkmi.

Projektové konzorcium sa prostredníctvom rôznych aktivít zameriava na zlepšovanie prostredia pre sociálne investície v podunajskom regióne, pričom podporuje zintenzívnenie spolupráce tvorcov politík, investorov, odborníkov so sociálnymi podnikateľmi.

V rámci projektu sa vytvoril prehľad príkladov opatrení zameraných na sociálne podniky, ktoré sú osvedčené a môžu byť vzorovým modelom nápomocným pre tvorcov politík v celom podunajskom regióne – tzv. nástroj politiky vzdelávania („Policy Learning Tool“). Daný nástroj umožňuje zainteresovaným stranám získať viac informácií o pozitívnom spoločenskom dopade, vďaka čomu dochádza k budovaniu potrebného ekosystému, ktorý následne buduje zázemie pre rozvoj sociálnych podnikov.

Ďalším z očakávaných výsledkov projektu je aj vytvorenie Stratégie pre investície so spoločenským dopadom v podunajskom regióne, ktorá vznikne prípravou zázemia pre propagáciu väčšieho množstva sociálnych inovácií a sociálnych podnikov pripravených na investície prostredníctvom zvyšovania kompetencií pre podnikateľský sektor a oblasť sociálnych inovácií.

Projekt Finance4SocialChange je realizovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu INTERREG s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI).
Bližšie informácie o projekte sú dostupné na webovej stránke projektu.